Згідно  вимог Ради Європи Miнicтepством освіти та науки розроблена Модель міжкультурного іншомовного спілкування (комунікативної компетенції), яка являє собою поєднання ряду компетенцій: мовленнєвої та мовної, соціокультурної та соцiолiнгвiстичної, дискурсивної та стратегічної.

    Другі Київські курси іноземних мов  на найвищому рівні провадять  більш, ніж 50 навчальних курсів з 12 іноземних  мов, користуючись новою комунікативною методикою, що відображає прогресивні зрушення, які відбуваються в царині навчання іноземних мов.

    Принципи  комунiкативно-орiентованогo навчання:

 • принцип iнтерактивноcтi - у навчальному процесі використовуються завдання, якi моделюють iнтерактивний характер спілкування, мають важливу рису комунікативної ситуації, а саме інформаційну прогалину (комунiканти володіють різними обсягами інформації, це спонукає слухачів добувати інформацію один в одного, цінуючи один одного як партнера по спілкуванню, а також використовуючи один одного як джерела нової інформації, думки чи доcвiдy), допомагають узгоджувати навчальні та комунікативні дії, встановлювати та підтримувати стосунки, обмінюватись особиcтiсно-значущою інформацією, співпрацювати в парах, невеликих групах i командах.
 • принцип мовлинево-мисленевої активності навчання базується на завданнях, якi моделюють пошук та відбір інформації, аналіз, опис, порівняння, протиставлення, узагальнення, інтерпретацію, висловлення особистого ставлення, пояснення, обґрунтування, формують психолінгвістичні механізми мислинево-мовленевої діяльності, сприйнята та продукування іншомовного повідомлення;
 • принцип інтеграції у навчанні - акцент робиться на завданнях, якi моделюють реальний цiлiсний контекст спілкування - поєднання мовленнєвої і немовленєвої дії, вербальних і невербальних засобів, візуальної та звукової репрезентації змісту і форми, забезпечують володіння видами мовленевої діяльності в їх взаємозв’язку
 • принцип контекстуалiзації - у навчальному процесі розв'язуються завдання, які допомагають сприймати, реконструювати та продукувати висловлювання i тексти як продукти спілкування, мовна компетенція формується в контeкcтi вирішення комунікативних завдань;
 • принцип домінуючої ролі безперекладної семантизацiї - переклад використовується переважно для семантизaцiї абстрактної лексики, значення якої важко зрозуміти за допомогою наочності, моторики, екстра лінгвістики, тощо.

    Випускники  Других Київських Курсів Іноземних  Мов по завершенню навчання на курсах повинні:

 • ефективно користуватись іноземною мовою як засобом спілкування в реальних життєвих ситуаціях, так i засобом здобуття знань, удосконалення навичок і вмінь;
 • володіти мовленнєвими вміннями на загальному вище середнього piвнi, що відповідає рівню В2 (незалежний користувач) класифікації Ради Європи;
 • знати основні фонетичні, лексичні i граматичні закономірності відповідної іноземної мови;
 • без попередньої підготовки розв'язувати  комунікативні завдання з урахуванням  соціокультурних i соціолінгвістичних аспектів мови, яка вивчається;
 • використовувати навчальний досвід, набутий впродовж навчання на курсах, для подальшої самостійної роботи з метою самовдосконалення в галузі обраної спеціальності;
 • використовувати автентичний іншомовний матеріал з метою самоосвіти i в особистих цілях.

    Рівень  володіння мовою вказує на відповідний  ступінь сформованості мовленнєвої компетенції досягнутий в процесі навчання.

    Випускними  рівнями на курсах є рівень „Середній” та "Вище середнього". Проте, для бажаючих удосконалити мовні навички та мовленнєве вміння створюються групи поглибленого i найвищого рівнів.

    Таким чином, на курсах навчальний процес передбачає досягнення слухачами на відповідних  етапах таких рівнів:

 •     (нульовий),
 •     елементарний,
 •     нижче середнього,
 •     середній,
 •     вище  середнього,
 •     поглиблений,
 •     найвищий.

    Доцільно  навести порівняльну схему класифікації рівнів Других Київських Курсів Іноземних мов та Ради Європи: 

Рівень Рада  Європи Другі Київські Курси Іноземних Мов
Назва  
Початковий 0 А1 Нульовий
1 А2 Елементарний
Середній (незалежний користувач) 2 В1 Нижче середнього
3 В2 Середній
4 Вище середнього
Вищий (кваліфікований користувач) 5 С1 Поглиблений
6 С2 Найвищий

Загальний курс іноземної мови розвиває навички говоріння, читання, аудіювання, письма в межах побутової, суспільно-політичної тематики на рівнях від початкового до  незалежного користувача.

Поглиблений курс закріплює отриманні знання та дозволяє слухачам застосовувати нюанси іноземної мови.

Курс ділової мови навчає не тільки  спілкуванню з бізнес -  партнерами, але й знайомить з особливостями психології та етики ділових переговорів, специфікою ведення телефонних розмов, та інше. Рівні від початкового до поглибленого включно.

Курс підготовки до міжнародних іспитів IELTS, FCE, CAE, TOEFL, DELF починається з рівня незалежного користувача.

Спеціальні курси на замовлення корпоративних клієнтів. Сьогодні викладачі курсів успішно співпрацюють з депутатами Верховної Ради України, надаючи консультації з мовних питань,ефективно навчають іноземним мовам співробітників різних Українських фірм, враховуючи специфіку їх діяльності.

Курс російської та української мови для іноземців від бліц курсу – 5-10 днів, чотирьох-місячного адаптаційного курсу до повного 2-х річного курсу. Спецкурси: ділове мовлення, лінгвокраїнознавство та інші. Навчання проходить у группах та індивідуально.

Вивчення української мови (сучасна українська літературна мова та українське ділове мовлення).