ПРОГРАМИ


Згідно вимог Ради Європи Miнicтepством освіти та науки розроблена Модель міжкультурного іншомовного спілкування (комунікативної компетенції), яка являє собою поєднання ряду компетенцій: мовленнєвої та мовної, соціокультурної та соцiолiнгвiстичної, дискурсивної та стратегічної.

Другі Київські курси іноземних мов на найвищому рівні провадять більш, ніж 50 навчальних курсів з 12 іноземних мов, користуючись новою комунікативною методикою, що відображає прогресивні зрушення, які відбуваються в царині навчання іноземних мов.

Принципи комунiкативно-орiентованогo навчання:

 • принцип iнтерактивноcтi - у навчальному процесі використовуються завдання, якi моделюють iнтерактивний характер спілкування, мають важливу рису комунікативної ситуації, а саме інформаційну прогалину (комунiканти володіють різними обсягами інформації, це спонукає слухачів добувати інформацію один в одного, цінуючи один одного як партнера по спілкуванню, а також використовуючи один одного як джерела нової інформації, думки чи доcвiдy), допомагають узгоджувати навчальні та комунікативні дії, встановлювати та підтримувати стосунки, обмінюватись особиcтiсно-значущою інформацією, співпрацювати в парах, невеликих групах i командах.

 • принцип мовлинево-мисленевої активності навчання базується на завданнях, якi моделюють пошук та відбір інформації, аналіз, опис, порівняння, протиставлення, узагальнення, інтерпретацію, висловлення особистого ставлення, пояснення, обґрунтування, формують психолінгвістичні механізми мислинево-мовленевої діяльності, сприйнята та продукування іншомовного повідомлення;

 • принцип інтеграції у навчанні - акцент робиться на завданнях, якi моделюють реальний цiлiсний контекст спілкування - поєднання мовленнєвої і немовленєвої дії, вербальних і невербальних засобів, візуальної та звукової репрезентації змісту і форми, забезпечують володіння видами мовленевої діяльності в їх взаємозв’язку

 • принцип контекстуалiзації - у навчальному процесі розв'язуються завдання, які допомагають сприймати, реконструювати та продукувати висловлювання i тексти як продукти спілкування, мовна компетенція формується в контeкcтi вирішення комунікативних завдань;

 • принцип домінуючої ролі безперекладної семантизацiї - переклад використовується переважно для семантизaцiї абстрактної лексики, значення якої важко зрозуміти за допомогою наочності, моторики, екстра лінгвістики, тощо.

Випускники Других Київських Курсів Іноземних Мов по завершенню навчання на курсах повинні:

 • ефективно користуватись іноземною мовою як засобом спілкування в реальних життєвих ситуаціях, так i засобом здобуття знань, удосконалення навичок і вмінь;
 • володіти мовленнєвими вміннями на загальному вище середнього piвнi, що відповідає рівню В2 (незалежний користувач) класифікації Ради Європи;
 • знати основні фонетичні, лексичні i граматичні закономірності відповідної іноземної мови;
 • без попередньої підготовки розв'язувати комунікативні завдання з урахуванням соціокультурних i соціолінгвістичних аспектів мови, яка вивчається;
 • використовувати навчальний досвід, набутий впродовж навчання на курсах, для подальшої самостійної роботи з метою самовдосконалення в галузі обраної спеціальності;
 • використовувати автентичний іншомовний матеріал з метою самоосвіти i в особистих цілях.
 • Загальний курс іноземної мови розвиває навички говоріння, читання, аудіювання, письма в межах побутової, суспільно-політичної тематики на рівнях від початкового до незалежного користувача.
 • Поглиблений курс закріплює отриманні знання та дозволяє слухачам застосовувати нюанси іноземної мови.
 • Курс ділової мови навчає не тільки спілкуванню з бізнес - партнерами, але й знайомить з особливостями психології та етики ділових переговорів, специфікою ведення телефонних розмов, та інше. Рівні від початкового до поглибленого включно.
 • Курс підготовки до міжнародних іспитів – IELTS, FCE, CAE, TOEFL, DELF починається з рівня незалежного користувача.
 • Спеціальні курси на замовлення корпоративних клієнтів. Сьогодні викладачі курсів успішно співпрацюють з депутатами Верховної Ради України, надаючи консультації з мовних питань,ефективно навчають іноземним мовам співробітників різних Українських фірм, враховуючи специфіку їх діяльності.
 • Курс російської та української мови для іноземців від бліц курсу – 5-10 днів, чотирьох-місячного адаптаційного курсу до повного 2-х річного курсу. Спецкурси: ділове мовлення, лінгвокраїнознавство та інші. Навчання проходить у группах та індивідуально.
 • Вивчення української мови (сучасна українська літературна мова та українське ділове мовлення).

Рівень володіння мовою вказує на відповідний ступінь сформованості мовленнєвої компетенції досягнутий в процесі навчання. Випускними рівнями на курсах є рівень „Середній” та "Вище середнього". Проте, для бажаючих удосконалити мовні навички та мовленнєве вміння створюються групи поглибленого i найвищого рівнів.

Таким чином, на курсах навчальний процес передбачає досягнення слухачами на відповідних етапах таких рівнів:

 1. (нульовий)
 2. елементарний,
 3. нижче середнього,
 4. середній,
 5. вище середнього,
 6. поглиблений,
 7. найвищий.

Доцільно навести порівняльну схему класифікації рівнів Других Київських Курсів Іноземних мов та Ради Європи:

Рівень Рада Європи Другі Київські Курси Іноземних Мов
Початковий А1
А2
Нульовий
Елементарний
Середній (незалежний користувач) B1
B2
Нижче середнього
Середній
Вище середнього
Початковий C1
C2
Поглиблений
Найвищий